Minggu, 10 November 2013

Pembentukan Kata Berimbuhan 1

Kata berimbuhan dibentuk dari kata mendapat tambahan imbuhan

berikut adalah pembentukannya

me- (m, l, n, r, w, y, ny, ng)


           l                    n                             r
meng- + larang = melarang         meng- + nukil = menukil                      meng- + rusak = merusak
meng- + lahap = melahap           meng- + nujum = menujum                  meng- + robek = merobek

         w                       y                           ny
meng- + wujud = mewujud           meng- +  yakin + i = meyakini                meng-+ nyanyi = menyanyi        
meng- + wiru = mewiru                                                                              meng- + nyala = menyala

        ng                         m                                          
meng- + ngebut = mengebut       meng- + makan = memakan
meng- + ngiang = mengiang        meng- + masak =  memasak


 CATATAN: Di atas diambil yang hanya menghasilkan awalan saja.  Jika hasilnya berupa konfiks (awalan...akhiran) banyak. Misalnya,
meng- + masuk + kan = memasukkan
meng- + mundur + kan = memundurkan
dllmem- (b, f, p, v)
b
meng- + buka = membuka
meng- + bakar = membakar
                                                                                     f
                                                                                     meng- + fitnah = memfitnah
                                                                                     meng- + fondasi = memfondasi
p
meng- + pukul = mem(p)ukul menjadi memukul
meng- + pakai = mem(p)akai menjadi memakai
                                                                                     v
                                                                                     meng- + veto = memveto
                                                                                     meng- + vaksinasi = memvaksinasi


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

terima kasih sudah memberi masukan